Home » De Bijbel deel 11

DEEL 11  Het mysterie van de slaap

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Wij mensen zijn door onze Schepper op een zeer unieke wijze gemaakt, volmaakt in beginsel, om zich te ontwikkelen (te ver-volmaken) tot de hoogte van de Schepper Zelf. Om tot dat niveau te komen was het nodig eerst een natuurlijk bestaan te krijgen waarin in de knop alles aanwezig was, wat door ontwikkeling gaat groeien en bloeien.

 

De grote motor in dit proces is onze levensgeest. Onze levensgeest is te vergelijken met het elektrische stroompje uit een batterij of voedingsbron wat de computer geladen houdt. Valt deze stroom weg, dan is de computer zijn geheugen kwijt. Wij ontvingen van de Schepper een lichaam uit de stof/materie gemaakt, waarin onze hersenen het centrum vormen voor de levensgeest. Om een evenredige gelijkmatige ontwikkeling van lichaam en geest te verkrijgen heeft de Schepper ons voorzien van het fenomeen dat wij “slaap” noemen. Vreemd eigenlijk dat wij mensen bijna de helft van ons leven slapen! Slaap is een rustperiode, als het donker is.

 

Wij zijn ingepast in het rotatieproces van de aarde. Wij leven niet in een eeuwigdurende rechtlijnige beweging, maar in een concentrische stijging tot volmaaktheid, een kringloop van laag naar hoog, van materie naar geest. Zo komt het dat wij in twee werelden leven die vlak naast elkaar liggen n.l. de bewuste en de meer onbewuste. Wij bestaan nu nog uit twee wezens die elkaar in feite vreemd zijn, maar die allebei wel deel hebben aan die ene levensgeest.

Overdag gebruikt onze geest het lichaam met de zintuigen ... en des nachts gebruikt onze geest niet de zintuigen, maar wel delen van het lichaam. Soms weten wij nog dingen die des nachts worden doorleefd, dat noemen wij “droom”. Het is die ene onbewuste wereld in ons die op grote ontwikkeling wacht van onze geest, zodat eens die twee werelden in elkaar over zullen gaan, en wij “volmaakte geest” worden/zijn.

 

Doordat onze geest eens verbonden was met die van de Schepper, wat verbroken werd in het Paradijs, leven wij nu in feite in twee onreine werelden. Er is vernieuwing van geest nodig om tot de reine levenssfeer te geraken. De slaap is er voor het fysieke lichaam, om nieuwe energie op te laden. Slaap is niet voor onze geest, want die blijft bezig, hoewel niet gestuurd door onze rede/intelligentie.

 

In de droom is het echter wel alsof wij kunnen zien. Onze levensgeest is ook actief in het onbewuste, en is daar bezig met datgene wat hij overdag en in de loop der jaren heeft opgedaan. Dit kan opbouwend of afbrekend zijn. Die werking van onze geest in de slaap wordt overgebracht op het bewuste lichamelijke en geeft ons ‘s morgens nieuwe kracht, of zwakte. In de mate waarin onze geest rein en veerkrachtig is geworden, brengt deze dat over uit de slaapwereld op de zijnswereld. Slapen houdt dus niet in dat wij altijd uitrusten, want sommigen zijn ‘s morgens meer moe dan ‘s avonds.

 

Dit onbekende onbewuste leven in de slaap is van groter belang dan wij wel vermoeden. Ons ware zijn en bestaan is immers de onzichtbare kracht van ons denken. Ons denken is de hoeksteen van ons lichaam, onze levensbron. Onze geest voedt ons lichamelijk tijdens ons slapen met die eigenschappen welke wij onze geest meedelen of aanleren.

 

Hoe programmeren wij onze geest?

Onze geest moet groeien, gelijk het lichaam groeit, want er bestaat een regelrecht verband tussen die twee. Zo kan men grote mensen zien, lichamelijk volgroeid, van wie hun geest nog zeer klein is. Onze lichaamscellen worden vanuit onze geest gestimuleerd tot die en die groeivorm. Zo kan men o.a aan lichaamshoudingen, vormen, etc-, zien wat voor geest er in die of die mens woont. Ons lichamelijke is het uithangbord van de ons overheersende gedachten, en die gedachten kristalliseren zich in het lichamelijke.

 

Wie ergens in dwaalt of zondigt, komt tot verval. Wie niet naar de natuurwetten van de Schepper leeft, belast zijn geest en komt tot onevenredige groei, misvorming. Dwaling van onze geest wordt overgeplant op het lichaam volgens de wet van oorzaak en gevolg, dat is zonde en ziekte. Wij moeten daarom wandelen met God, net als Henoch, en leven naar al Zijn geboden, zoals Abraham. Des nachts wordt er nieuwe energie bijgetankt via onze geest. Daarvoor mogen wij de Schepper danken. Hij zal ons dan oog geven voor de schoonheid in de Schepping, die wij via onze zintuigen opdoen, wat ons helpt door te dringen in de onzichtbare wereld van het onbewuste. Lichaam en geest wisselen immers zaken onderling uit, dus is het van groot belang hoe onze geest wordt gevoed. Wij moeten met die geest macht krijgen over onze fysiek, om volmaakte geesten te worden, Hebr,12.

 

Slaap is onze levenselixer, waar de geest nieuwe eigenschappen opdoet. Slapeloosheid komt voort uit geestelijke onevenwichtigheid, teveel bezigheden. Wij moeten heerser wezen over onze gedachten, deze kunnen stopzetten en laten rusten. Echt rusten is immers een kunst, want dan bouwt men zichzelf op. Wij moeten stalen zenuwen verkrijgen om baas te worden over onze gedachten, en vandaaruit over ons lichaam. Onze geest heeft gedachtenvoedsel nodig, en dat moet positief zijn. Daarbij zijn dromen en fantasiebeelden onontbeerlijk, want iedere verbeelding is reeds een onzichtbare realiteit. Overdag moeten wij in onze gedachten hardop dromen over gezondheid en welzijn, want dan wordt er des nachts aan gewerkt dit te verwezenlijken. Onze gedachtenkringloop staat nooit stil. Zo geeft de Schepper het de Zijnen als in de slaap. En zo te slapen is, met Jeremia te zeggen, ons zoet.

 

Is ziek-zijn gezond?

Deze vraag is toch onnozel en tegenstrijdig? Ziek-zijn is toch ongezond! Ziek-zijn heeft met ge-zond niets te maken, maar met zonde. Zonde is ongehoorzaamheid tegen de wetten der natuur. En hoe komt het dan dat wij zo naïef zijn om tegen ons eigen welzijn te zondigen, om ongezond te leven en te eten? Daardoor schieten wij voorbij aan ons levensdoel.

 

Realiseren wij het ons wel goed dat wij een uniek kunstwerk zijn, naar lichaam en geest. En, dat wij onderworpen zijn aan wetmatigheden, natuurwetten. Wij hebben echter de vrije wil om daar tegen in te gaan. Indien wij ons levensdoel -dat is om waarlijk mens te worden- willen realiseren, zullen wij niet kunnen toestaan dat wij tegen onszelf zondigen. Wij moeten ons bewust worden dat wij géén alleseters zijn. Wij moeten niet terug naar de natuur, maar vooruit naar de natuur. Nieuwe vooruitgang is nodig! Daarbij mogen oude ervaringen echter wel dienen als fundament van aansporing om voort te gaan. Toch lijkt de mensheid er gedurig op uit te zijn om zichzelf de das om te doen, om haar eigen leven systematisch te verkorten, door onnatuurlijk te leven en tegennatuurlijk te eten.

 

Wij moeten ons weer bewustworden wat en hoe wij moeten leven, eten, slapen, werken, recreëren, etc. Wij hebben ons aan de verkeersregels te houden van het inwendige verkeer in ons lichaam, anders komen er allerlei botsingen. De proces verbalen zijn: ziekten! Wij sturen onze kinderen toch ook niet met een auto het drukke stadsverkeer in wanneer zij geen rijbewijs of rijervaring hebben! Wij zien het dagelijks voor onze ogen dat de meeste mensen niet vragen wat goed is voor hun lichaam, maar dat zij slechts eten wat zij lekker vinden.

 

Eten is een dagelijkse noodzakelijkheid, en daaraan moeten wij zeer zeker de nodige aandacht besteden! Wij mogen onze lichamen en geesten ook niet afbeulen, en daarbij hopen dat wij gezond zullen blijven. Wat doen wij met onze kostbare tijd? Alleen maar zaken-doen, geldverdienen, luieren, hard werken, sporten, en dingen doen die tegen onze gezondheid ingaan? Of te lang en nutteloos voor de tv en computer hangen? Wij hebben een groot deel van ons leven, van onze tijd, te besteden aan onszelf, aan ons lichaam, aan onze geest, anders zijn wij levende doden.

 

Wij kunnen wel druk zijn met onze zaak of bedrijf, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, en dan even hap-slik-weg eten, vlug slapen, en dan er weer tegen aan! Ja, voor wie doen wij het? Voor onszelf? Dan zijn we dwaas bezig en onszelf aan het afbreken. Doen wij het voor de banken en de belastingdienst? Die lachen om ons in hun vuistje! Wij mensen zijn geacclematiseerd in de door ons allen geschapen vermaterialiseerde maatschappij vol schrille tegenstellingen. Wij leven allen ver verwijderd van ons levensdoel, gelijk de verloren zoon leefde in een zwijnencultuur! Wij zondigen op zeer belangrijke punten tegen onszelf, tegen de Schepper en tegen onze omgeving.

 

Zo leeft een groot deel van de mensheid in grote steden (produkten van Kaïn, Nimrod, Babylon). Daar wonen de mensen als apen in kooien, en draait men de scheppingsorde om. In de stad heerst immers het nachtleven, en zoekt men zijn vertier in een rokerige dancing of donkere bioscoop. In het weekend eindigt de zaterdag voor de meesten op zondagmorgen vier uur, en begint de zondag pas om twee uur ‘s middags. Frisse lucht, dat weet men bijna niet meer wat het is. Rust en stilte, daar is men schuw voor. Zo vervuilen wij ons eigen nest, ons milieu, ons wereldruim. En, hoe denken wij ons gezond te houden? Op chemische tabletten?

 

Gelukkig zijn er ook enige positieve dingen te melden. Er is in onze eeuw een kleine opleving gekomen van mensen die oog kregen voor de reform, voor de natuurvoeding, voor vegetarisch en veganistisch eten, en voor een natuurlijke leefwijze. Er zijn vele reformwinkels gekomen, en alternatieve leef- en eetwijzen. Ook geneeswijzen die meer in overeenstemming zijn met ons wezen.

 

Het wonder dat ‘mens’ heet

De mens heeft normaal gesproken vijf zintuigen (in wezen zijn het er tien, waarvan negen door de stoffelijke invloed in werking worden gesteld, behalve het oog, dat werkt op het licht). Het oog staat dus apart. Het oog is uniek. In elk oog bevinden zich ongeveer 3 miljoen kegeltjes en 18 tot 20 miljoen staafjes. In elk oogzenuw zijn ongeveer 1 miljoen zenuwvezels. Uniek! De zintuigcellen zijn op drie fronten gespecialiseerd:

1e. algemeen voelen.

2e. gevoel op speciale prikkels o.a. licht.

3e. voelen van elke prikkel op elke wijze.

 

Onderling verschillen onze zintuigen in fijnheid. Het gezicht staat wat betreft de gevoeligheidsfaktor bovenaan. Smaak, tast en temperatuurzin verschillen onderling niet veel. Nog minder is de pijnzin, en nog slechter is het gehoor, wat nog wel kan lokaliseren, hetwelk onze reukzin niet eens kan. Men kan ons dus gemakkelijk misleiden.

 

Dat wordt dan ook gedaan in film en muziek. Er wordt gebruik gemaakt van de traagheid van onze zintuigen. Het oog is minder gevoelig voor ritme dan het oor. Het oog is meer op ruimte afgestemd, het oor op tijd. Wij zijn beperkt in al onze waarnemingen. Zo gaan er kosmische stralen door ons heen zonder dat wij die waarnemen (ook de röntgenstralen, etc.). Infrarood nemen wij niet als straling waar, maar als warmte... Gezicht is het enige zintuig dat op licht reageert. De zichtbare lichtstralen bestaan uit bundels, die in het spectrum in zeven kleuren uiteen vallen. Rood heeft daarbij het kleinste aantal trillingen per seconde, en violet het grootste. Omgekeerd is de golflengte van violet het kleinste van rood het grootst. De grondkleuren van licht zijn, rood, geel en blauw. Voor illusies is het oog bijzonder gauw ontvankelijk n.l. het optisch bedrog. De mens weet in veel opzichten dat hij optisch wordt bedrogen, maar daarmee is het bedrog zelve niet opgeheven.

 

Expressie der persoonlijkheid:

De uiting van de mens stelt veel van de innerlijke persoon voor; dat wat in de mens leeft, vertoont zich dikwijls uitwendig, dat wij “zelfexpressie” noemen. Die uiting is dan een teken van het innerlijke IK, waar het lichaam tot een kopie van de geest wordt gemaakt. Het is de wisselwerking en versmelting van innerlijk en uiterlijk. Op deze wijze kan men zelfs vele beroepen herkennen in het doen en laten der mensen. Wij zouden kunnen zeggen dat de zelfexpressie de totaliteit is der gewoonten. De buitenkant verraadt wie wij zijn, wat in ons leeft, wat voor gewoonten wij hebben en wat onze drijfveren zijn. Ook aan onze stem is veel van het innerlijk te herkennen. Toch is het uiterlijke géén vaste mal van het innerlijke, want de geest is vrij, terwijl het lichaam niet altijd geschikt is om de geest te vertolken. Iemands eerste indruk op ons is vaak beslissend, doch dat behoeft niet juist te zijn.

 

Ook Samuel faalde hierin, toen hij de broers van David aanzag. Het is Jahweh die het HART aanziet, onze diepste roerselen. De mens is een wondere schepping. Laten wij zuinig zijn op onszelf en op onze medemensen.

 

En het leven overwon!

Alle leven in de kosmos berust op ENERGIEWISSELING. Niets is in zichzelf existent, zelfstandig bekwaam tot staan. Wij mensen hebben via onze longen de lucht nodig waarin de zuurstof zit, die uit de planten en bomen ontspruit. De flora hebben wij nodig, en daarop behoren wij dan ook heel zuinig te zijn, want daarin ligt de bron voor ons bestaan en voortbestaan. Niets in de kosmos kan (nog) zonder externe, van buitenaf komende energie. Wij leven niet slechts van zuurstof, maar ook van eten. Daarvoor is een goede stofwisseling noodzakelijk om de energie uit het eten over te dragen aan ons lichaam.

 

Maar, wat zijn wij mensen dom en naïef, om de dingen welke ons de levensenergie moeten verschaffen, te vervuilen en te ontwaarden! De hoofdelementen: AARDE, WATER, LUCHT en VUUR zijn onontbeerlijk voor ons bestaan en voortbestaan. Het leven in de kosmos berust op energiewisseling, en dat gaat via in- en ekspiratie, op en neer, in en uit, zoals eb en vloed, rust en beweging, slapen en waken, waardoor de energie-overdracht geschiedt. Het hart pompt ons bloed voort. Via de longen wordt daarin de zuurstof opgenomen, dat verder door het lichaam gaat om de diverse verbrandingsprocessen mogelijk te maken.

 

De kringloop van ons bloed, van zeer vele andere zaken zien wij overal in de natuur. Ook onze levensgeest kan niet zelfstandig bestaan, maar heeft voeding nodig om energie op te doen. Wij moeten naar lichaam en geest gevoed en gezond worden/zijn. De Geestes-energiewisseling geschiedde via de Schepper Zelf, en verstoring werkte dood en afbraak van het leven. Ondanks alle aanslagen op het leven zal het leven overwinnen, want de Schepper heeft de factor “herstel” ingebouwd. Als een motor kapot gaat zou deze zichzelf moeten kunnen repareren (zover is de wetenschap nog niet, hoewel men werkt aan computers die zichzelf kunnen repareren en zelfs dupliceren).

 

Wisselwerking vereist (schept) tijd, en tijd is drang naar vooruitgang, de prikkel tot vervolmaking. Tijd is echter eindig, beperkt. Wij mensen moeten ons ontwikkelen binnen de ons gestelde (gegeven) tijdsruimte, anders missen wij de boot. Tijd kan men dus verspillen. Wij hebben een wijs hart nodig om de tijd te benutten, en onze dagen te leren tellen, een goede levensplanning te maken, en niet beuzelen. Als wij dagelijks op onze levensklok zien, moeten wij niet schrikken als wij gewaarworden dat het plotseling later is dan we gedacht hadden.

 

Veel mensen zien ineens: Hé, het is later dan wij dachten, mijn tijd is bijna voorbij! Enerzijds kan de energiewisseling op een rosmolen lijken, het leven lijkt op een begroeten en steeds weer afscheid nemen. Ook ons eten rust op energiewisseling. De mens ís wat hij eet! De energie welke in het voedsel zit, wordt via onze spijsvertering overgedragen aan ons bloed, en het bloed transporteert de energie door heel ons lichaam. Het is dus van het allergrootste belang wat wij allemaal opeten. Alles is maar eventjes, het moment, en zo is het weer voorbij. Weest zuinig op uw lichaam. Waardeer de tijd welke u gegeven wordt. De bede: Leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen, is zeker hier van toepassing.

 

De mens is uniek

De natuur heeft alles wat er in leeft zo ontworpen met geen ander doel dan om te overleven. De mens is geschapen naar het beeld van de Onzienlijke, met een ongelooflijk ingewikkeld immuunsysteem, met geen ander doel dan om te overleven. Ons immuunsysteem kan in feite alle aanslagen overleven. Alleen ligt het aan de mens zelf of hij de conditie van zijn lichaam, dus van zijn immuunsysteem, in tact houdt, ja dan nee. Slechts door zich te houden aan de Goddelijke spijswetten der natuur is een dergelijk hoogwaardig ingewikkeld immuunsysteem gezond te houden, d.w.z. vrij van zonden. Inentingen zijn totaal overbodig. Inenting is inplantatie van ziekte, dat is: de duivel met de duivel uitbannen, en dat kan de vreemdsoortigste gevolgen krijgen.

 

De natuur volgt een systeem, en ons lichaam werkt volgens een systeem. De Bouwmeester van ons lichaam heeft voor dit systeem instructies nagelaten, om optimaal te kunnen functioneren. Ons lichaam is geen vuilnisbak en allesbrander waar men allerlei minderwaardige stoffen kan instoppen, ook al is de smaak zoet.

Inspiratie is geestelijk, en dat redt ons lichamelijk systeem niet als men foutief blijft eten en leven en denken. Wij hebben redelijk verstand. Daarmee kunnen wij de instructies van de Schepper opvolgen tot ons welzijn, vrij van ziekten. Het lichaam is ongelooflijk sterk, als we letten op datgene wat mensen al niet naar binnen werken, en toch nog lang kunnen leven. Dat de mensheid nog niet veel erger ziek is, is te wijten aan de kracht van het immuunsysteem.

 

Beesten eten instinctmatig en houden zich gezond. De mens heeft echter een zedelijk-redelijk verstand, en kan zelf beslissingen nemen. Men kan het goede verwerpen, en/of aannemen. Een dergelijk ingewikkeld immuunsysteem, zoals wij dat hebben, moet dan ook veelzijdig gevoed worden, met voldoende grondstoffen, vooral onbewerkte grondstoffen.

 

Groei naar volmaakt karakter

Een spreekwoord luidt: “kleren maken de man”. Op gelijke wijze kunnen wij zeggen dat “omstandigheden het karakter vormen”. Je kunt dikwijls van de gezichten aflezen onder welke omstandigheden men heeft geleefd. Psychiaters werpen het meestal op de “moeilijke jeugd” als er problemen zijn. In de Bijbel treden diverse personages voor het voetlicht waarbij wij een grote, soms turbulente ontwikkeling in hun karaktervorming gadeslaan, o.a. Abraham, Jakob, Jozef, Samuel, David, Hizkia, de Profeten en de Apostelen, met het perfecte voorbeeld in de mythe over Jezus.!

 

Is er overeenkomst in Gods werkwijze om mensen te prepareren voordat Hij hen tot iets groots gebruikt? Liggen er paralellen tussen voornoemde personen en hun levenservaringen? Ja, een algemeen verschijnsel is dat God mensen welke Hij opleidt tot speciale taken, vooraf soms jaren als bannelingen laat zwerven:

*Jakob was ruim 20 jaar uit huis, bij Laban.

*Jozef werd verkocht om ruim 20 jaar in Egypte te vertoeven.

*Mozes sloeg een Egyptenaar dood en moest 40 jaar vluchten naar Midian.

*Johannes de Doper verkeerde veel in woestijnen.

*Jezus werd 40 dagen en nachten verzocht in de woestijn.

 

Bijna allen hadden een moeilijke jeugd; bijna allen groeiden op met in hun directe omgeving een psychopaat of negatieve persoonlijkheid:

*Jakob groeide op met Ezau en later met Laban.

*Jozef met zijn jaloerse broers, en later de vrouw van Pofitar.

*Samuel met Saul en Eli’s zonen.

*David met Saul, zijn broers, zijn zonen en Achitofel.

*Jezus leefde met Judas.

 

Bijna allen zijn, en of werden met de dood bedreigd en hebben in acuut levensgevaar verkeerd, vanwege hun levenshouding. Bijna allen hebben ontzettende grote teleurstellingen geïncasseerd door verraad, desertie van hun beste vertrouwelingen :

*Jakob door het bedrog van zijn zonen inzake Jozef.

*Jozef die door broers verkocht werd.

*Mozes die na zijn doodslag door Israelieten werd verraden.

*David werd door Achitofel en Absalom bedrogen.

*Jezus werd door Judas verraden.

 

En toch opgegroeid! Net zoals men in een palmboom een steen legt om de kruin voller te laten groeien, zo krijgen de gelovigen druk en tegenslag om zich te ontwikkelen. Zij alleen hebben geleerd hun eigen wil te verloochenen en in overgave op Gods leiding te vertrouwen. Alles werkt mee ten goede. In de hand van de hemelse Opvoeder zijn we toevertrouwd aan Zijn volmaakte deskundigheid en hebben wij niets te vrezen. Lees Hebr.11, hoe de geloofshelden werden gevormd! Bijna allen leefden in oppositie met de gevestigde autoriteiten, werden verdacht van criminaliteiten. Bijna allen hebben geleerd kleinigheden op te geven om grote zaken te bereiken; zo weigerde Mozes een koningszoon genaamd te worden en leed liever smaad met zijn eigen volk, Hebr.11:24-26.

 

Hun karaktereigenschappen: doorzettingsvermogen, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, liefde 1Joh.4, scherpzinnigheid, leergierig, standvastig, overtuigend, trouw, zonder geldgierigheid, zelfcontrole, etc-. Allen waren dikwijls hun tegenstanders te slim af, en hebben door het geloof als bovennatuurlijke kracht getriomfeerd. Zij hebben gerechtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat, Ps.45:8. Zijt hun navolgers. Jaagt de vrede na en de heiligmaking.

 

De mens stof en geest

Ons menselijk lichaam bestaat uit funktionele organen. Het Griekse woord ‘organos’ = werktuig, en komt van ‘oerganos’, van het oer...ei, van de oe(o)rsprong aller dingen. Organen bestaan uit cellen. Cellen bestaan uit moleculen. Moleculen bestaan uit atomen. Het atoom bestaat uit electronen. De electronen zijn in kernen opeengepakt en draaien als planeten om de kern(zon). Electronen zijn niet stoffelijk, maar bestaan uit electrische ladingen (=bezield).

 

Ons lichaam is in feite een systematische opbouw van electrische ladingen. Ziekte is een verstoring van de juiste balans in die opbouw. Het lichaam is een hiërarchie van functies, waarvan de geest de hoogste is, die de lagere functies samenvat. Het verband tussen lichaam en geest (stof en geest) is een groot mysterie! Als bv. de cellen van het oog worden geprikkeld tot samentrekking, dan heet dat: ‘zien.’ Zien is alzo de ziel van het oog. De lichamelijke functies worden door onze geest bestuurd. Ziel en geest zijn principieel hetzelfde.

 

De organen zijn werktuigen van de geest, en alles geschiedt via de electrische prikkels. Wij mensen zijn uit de stof, aards, maar toch ook weer niet algeheel aardgebonden zoals lagere diersoorten. Door zijn geest kan de mens zich omhoog verheffen. Het aardse van ons lichaam is gelegen in de aanpassing van de stofwisseling aan de voeding en ademhaling. En om gezond te blijven zijn dit zaken van zeer groot belang. De stof is echter niet dood, maar bezield, electrisch geladen! Die ladingen zijn niet stoffelijk. De Geest is het pneuma, de wind die in de zeilen blaast.

 

Om electriciteit te kunnen laten manifesteren is er een werktuig nodig, bv. een electromotor of lamp. Electra ziet men niet, en niemand kan verklaren wat of het is, maar men voelt het wel. Ook ziet men dat een apparaat er op werkt, en/of een lamp er op brandt. Zo is onze geest eveneens onzichtbaar, maar .... hij is er wel! Bij het sterven keert de geest weder tot de Schepper en het lichaam keert weder tot de stof. Het lichaam ontbindt, maar de geest wordt bewaard! De geest is de voedingsbron, de motor voor de instandhouding van het leven, van de materie. De ontbinding van ons lichaam is een terugkeer tot de oerstof. Adam keert weder tot zijn adama, dat is .... tot zijn aarde.

 

Electronen zijn niet stoffelijk, kunnen niet ontbonden worden in die zin, gelijk als de materie van ons lichaam. Wat gebeurt er dan met die electronen als ons lichaam ontbonden wordt? De Schepper weet wat voor maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn, en zorgt voor de metamorfose, 1Petr.1:23. Hij maakte de stof en de atomen. Elk atoom bezit drie kernen. Twee daarvan draaien in het midden met grote snelheid om elkaar heen, en de derde draait in een cirkel om deze twee heen, ter afscherming van die twee. Die twee in het midden zijn positief en negatief. De derde is onzijdig, de samenvoegende factor.

 

Het atoom is altoosdurend in beweging en vibreert. Vibraties hebben een trillingsgetal. Getal is mathematica. Electra heeft een aantal trillingen, impulsen, en dat noemen wij Hertz. Elke lichaamscel functioneert bij voldoende aantallen electronen. Doordat vele voedingsstoffen gedegenereerd en/of ontwaard zijn via onze voedingsmiddelen-industrie, zorgen deze voor ziekte, dat is onbalans. Neem bv. margarine, waarin de electronen gebonden zijn en zijn gaan oxyderen, doordat het vet dood gekookt is. Dat is dus slecht voor ons lichaam dit te eten. Ons hart heeft electrische pulsen nodig, maar bij onvoeldoende electronen zal de conditie afnemen.

 

Onvolwaardig voedsel leidt tot ziekte! De nieuwe mens en nieuwe mensheid.

Driekwart van de 50 miljoen mensen die jaarlijks overlijden sterft aan een ziekte. Oorzaken: Slecht milieu. Schadelijke levensstijl. Knelpunten: Sterke bevolkingstoename; groeiende armoede; verkwistend gebruik natuurlijke hulpbronnen; vervuiling door afval.

 

Terecht mogen wij ons afvragen: Wanneer zal de mens(heid) tot inkeer komen en de goede weg gaan bewandelen? Hoe zal de toekomst er uit gaan zien? Willen wij overleven zal er een nieuwe mens moeten komen, en een nieuwe samenleving, waar de stem van het geweten richtsnoer zal zijn voor al het doen en laten der mensen. Dit komt, want de wet des Allerhoogste zal in de harten der mensen worden gegrift. Het geweten zal al het handelen der mensen oordelen. Dat zal het karakter bepalen en vormen. Het geweten geeft immers kritiek op het karakter, en daarmee zal de mens zichzelf opvoeden en ontwikkelen.

 

De moreel gezonde mens voelt zich mede verantwoordelijk voor alle onrecht en verval in deze wereld, en wil het in hem ontwaakte rechtsgevoel ook in anderen zien. Niet de rechtsregel, maar het doen van rechtvaardigheid is het hoogste recht. De mens zal inzicht krijgen, en dat is de top van het bewustzijn. Zolang de mens niet inziet dat hij foutief met de materie bezig is, blijft hij het milieu vervuilen, dwz zijn eigen voedingsbodem ziek maken, en zijn eigen graf delven. Er zullen weer goede gewoonten moeten ontstaan.

 

De gewoonten zijn de mechanisering van het gevoelsleven. Zonder gewoonten kan een mens niet leven. Vele gewoonten zijn onbewust. Wij maken vele gewoonten tot een 2e natuur. De inhoud van de gewoonten van de mens is de som van het ongeregelde voelen. De gewoonte is een bewaren van z’n gevoel en tevens een beschutten tegen het gevoel. De overwinning van de gewoonte is dat de gevoelens ons niet voortdurend meer bezighouden, maar het gaat als vanzelf.

 

In de opvoeding is gewoontevorming een belangrijke factor. Vaste gewoonten moeten worden gekweekt. Heel ons leven bestaat uit gewoonten, o.a. eten, slapen, lopen, etc. Het grote doel van de gewoonten is ... ons leven te vereenvoudigen. De gewoonten mogen ons niet onze vrijheid ontnemen; dan ontstaat de holle traditie en geestelijke dood. Men kan naar de kerk gaan, week in week uit zonder religieuze gevoelens te hebben!!! Wij zullen goede gewoonten moeten aanleren, want onze beschaving en cultuur berust op gewoontevorming. Die zullen zinvol moeten zijn, in overeenstemming met Gods wet, waarin de mens vermaak schept.

 

De nieuwe mens moet echter geen slappeling zijn, integendeel. Hij moet gehard zijn b.v. tegen wat de natuur ons aandoet. Wij moeten voorbereid zijn. Die harding bevrijdt ons van de drang naar overdaad. Adam en Eva waren in het Paradijs nog niet gehard. Zij waren nog kinderen en beseften later wel dat de consequenties niet opwogen tegen het korte genot. Toch deden zij de kwade daad. Zo is ook een kind nog niet gehard tegen de kwade daad, tegen de verleiding, want dat moet worden aangekweekt door gewoonten. Met veel geduld bereiken ouders dat hun kind niet overal mag aanzitten. Harden = gewoontevorming, en is een harmonische wisselwerking tussen gewoonte en gevoelens. Dat maakt het karakter. Karakter is grotendeels een verworvenheid, je moet er voor vechten. De aanleg kan er zijn, de grote delen moeten worden aangeleerd.

 

Jezus toont in de mythe van hem een volmaakt voorbeeld, gehard tegen alle verzoekingen. Die levensstijl garandeert gezondheid en welzijn. Er is hoop, die nieuwe mensheid komt, en niemand zal dan nog zeggen: Ik ben ziek.

 

Geen ziekte meer!

Dat is geen prettig bericht voor de medische industrie en allen die aan ziekten geld verdienen. Toch is het waar. Eens zal men wereldwijd zeggen dat er niemand meer ziek is! Jesaja.33:24 ... geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Het herstelde Sion in de eindtijd heeft vrede, en Jahweh zal aldaar heerlijk zijn, Rechter, Wetgever en Koning. Niemand zal dan nog zeggen dat hij ziek is, want het volk dat in Sion woont heeft vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Ziek-zijn is dus het gevolg van iets, van zonde en ongerechtigheid. Wij hebben vergeving nodig, en ... gehoorzaamheid. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis van Jahweh. Het is de belofte van het herieuwde Verbond, Jahweh zal Zijn wetten in de harten inschrijven!

 

De mens is het grootste wereldwonder. Alle technische hoogstandjes der mensen halen het lang niet bij dat wat wij zijn en kunnen.. Neem maar eens een levende menselijke cel. Elke cel heeft een kleine energiecentrale, de mitochondrie. De gegevens die in een enkele cel zijn opgeslagen kunnen niet eens opgeschreven worden in 1000 dikke boeken! Wij zijn door een zeer hoge intelligentie gemaakt! Waarom zouden wij dan tegen onszelf en tegen die hoge intelligentie blijven zondigen door ons lichaam als vuilnisvat te gebruiken?

 

Het instinct van een dier zegt hem nog wat hij wel of niet moet eten. En wij als redelijke schepsels weten niet te onderscheiden wat goed en slecht voor ons is! Datgene wat wij met ons voedsel doen en hoe wij leven en eten, lijkt op complete zotternij! En, als men er iets van zegt, meent men dat u gestoord bent! Men denkt van zichzelf dat het lichaam een gokkast is, men doet er slecht voedsel in, en men hoopt op groot geluk (gezondheid)! Nee, de mens IS ... wat hij eet!

 

Wat is ziekte?

Ik hoor het u reeds zeggen: Doe toch niet zo dom deze vraag te stellen! Iedereen weet toch zeker wel wat ziekte is! Nu, dat weet ik zo niet. Wanneer wij écht wisten wat ziekte is, zouden er niet zovele zieken zijn! Ziek-zijn is immers een groot ongemak. Dat wensen wij toch niet? De praktijk wijst echter uit dat wij niets of heel weinig afweten van ziekten, hun ontstaan, werking en doel. Er zal ons ook nooit veel over worden verteld, want ziek(t)en leveren nu eenmaal veel geld op, daar wij er algemeen veel geld voor over hebben om niet ziek te zijn. Het is echter tragisch dat de meeste mensen zelf de oorzaak zijn van hun ziek-zijn, en daar niet mee weten om te gaan. Volgens statistische gegevens zou één op de drie of vier Nederlanders aan kanker overlijden. Wordt het dan niet eens tijd dat wij ernstig onderzoeken hoe ‘kanker’ ontstaat en hoe wij dit kunnen voorkomen? Volgens het blad “Gezondheidsnieuws” jan.2000 sterven er per dag wereldwijd 102 mensen aan kanker en 128 aan hart en vaatziekten.

 

Helaas zijn ook christenen in dezen slecht te benaderen. Zij geloven dat ‘komt wat moet komen’. Dat als men ziek wordt en kanker krijgt, dit zo van Hemelswege heeft moeten zijn. Preventie is in hun ogen veelal voorbarig en zondig. En zeg niets van zijn of haar leef- en eetwijze, want sinds Pasen zou men álles mogen eten wat de Schepper onrein verklaarde. Wij ontvingen via de Verbondskoerier uit Zuid Afrika een vertaling van een lezing die gehouden is door dokter Charlotte Prout-Jones. Deze lezing is wel zó indrukwekkend en belangrijk dat het op internet te lezen is. Kijk zelf onder haar naam op Google. De lezing is in het Zuid Afrikaans en is goed leesbaar. Doe er uw winst mee, dan is ons werk rijkelijk beloond! Gode tot eer, en tot ons aller welzijn!

 

Is margarine gezond?

Er is ons altijd voorgehouden dat wij (room)boter op ons brood moeten smeren, want dat is goed en gezond. Margarine zou zelfs nog beter zijn i.v.b.m cholesterol! Laten wij eens zien waarvan en hoe margarine wordt gemaakt. Margarine bevat o.a. dierlijk- of plantaardig vet dat is ‘omgeconstrueerd’ tot een gemakkelijk smeerbare kunstboter. Voor een groot deel wordt als grondstof palmolie of zonnebloemolie gebruikt, en ook wel andere plantenzaden. Deze zaden worden geperst, zodat de olie er uit komt.

 

Let nu op! Hier begint het eerste probleem voor onze gezondheid, daar men aceton, thinner, nafta en andere oplosmiddelen gebruikt om de resterende olie die nog in de kapot geperste zaden is achtergebleven op te lossen. Het vet en de opgeloste smurrie die zijn vrijgekomen moeten weer van deze oplosmiddelen worden ontdaan door middel van verdamping. Dit doet men via verhitting van de brei tot 400/450 graden. Er blijft echter altijd wel iets van de oplosmiddelen achter in het product.

 

Wat er daarna overblijft is een vies uitziend en stinkend product. Het mengsel wordt dan gefilterd, en de stank wordt er met chemicaliën af gehaald. Daarna blijft er een donkere olie over, welke wordt gebleekt en voorzien van geur- en smaakstoffen en verdikkingsmiddelen. In de tijd van Napoleon is men begonnen kunstboter te vervaardigen, daar Engeland de roomboterleveranties aan Frankrijk beperkte, zodat er te weinig roomboter naar Frankrijk kwam. De fabrikanten zagen een grote winstbron in het vervaardigen van kunstboter, margarine genaamd.

 

Cholesterol werd pas later als de (mede-)veroorzaker ontdekt van hartkwalen, terwijl margarine juist cholesterolverlagend zou zijn. De koe was dé grote boosdoener voor trombose en hartaanvallen! Al deze stellingen zijn inmiddels achterhaald, als zijnde fabels. Margarine heeft een hele reeks schadelijke eigenschappen, zoals de aantasting van ozon in ons lichaam, door de per-oxydatie vanwege de oververhitting. Ook het zgn ‘harden’ van vloeibare olie tot vet, geschiedt via een aluminium-oxyde procedé, dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Wij wensen u een goede gezondheid toe! Er zijn goede plantaardige soorten ‘boter’, als van ongemanipuleerde soja, van kokosolie, etc.

 

Ga naar deel 12   Oorzaak kanker? Machts-politiek!