Home » De Bijbel deel 12

DEEL 12:  Oorzaak kanker? Machts-politiek!

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Bij het samenstellen van de volgende uiteenzetting is gebruik gemaakt van diverse geschriften die een betrouwbare herkomst hebben. Per jaar sterven 3.500.000 Amerikanen aan kanker; 1 op de 4 zal kanker krijgen gedurende zijn leven, en dit zijn vele miljoenen mensen alleen al in de USA.

 

De bedoeling van dit schrijven is om -in het kort- duidelijk te maken dat de lijdensweg van kankerpatiënten veelal totaal onnodig is, dus: -volgens V.N.-begrippen- inhumaan en tegen de rechten van de mens. Alleen al

enkele feiten maken duidelijk dat kanker géén natuurlijke ziekte is: In het Himalaya-gebied leven de Hunza’s, gezond en lang, dankzij hun nitriloside-rijk-voedsel, kankervrij! Ook de Eskimo’s zijn een volk dat vrij is van kanker; hun dieet is rijk aan nitrilosiden oftewel vitamine B17. En zo zijn er nog vele andere volken die geen kanker kennen, zoals de Abkhaziërs (Kaukasus), de Hopi- en Navajo-Indianen en sommige inheemse volken van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, die allemaal voldoende B17 gebruiken!

 

Nu zou gezegd kunnen worden dat al die volken niet worden blootgesteld aan dezelfde kankerverwekkende elementen als de moderne mens in het Westen. Maar er bestaat in het Westen een grote en groeiende groep mensen die al tientallen jaren de vitamine-theorie hebben aanvaard, en vanuit deze groep heeft zich -voor zover tot nog toe bekend- nog geen enkele kanker-patiënt gemeld. Een vitamine-B17- suppletie is gebleken een goede preventie te zijn tegen kanker.

 

Wat u hierboven las heeft echter niet de instemming van de georganiseerde medische wereld. Zelfs hebben diverse instellingen, zoals het Amerikaanse Kanker Instituut, het Amerikaanse Bureau voor Voeding en Medicijnen (de F.D.A.) en de Amerikaanse Medische Vereniging, dit soort onderzoeksresultaten gedoodverfd als bedrog en kwakzalverij....!

 

Maar veel artsen denken daar anders over en een aantal is bezig (geweest) met proeven en hebben ontdekt dat de vitamine-theorie van kanker de juiste therapie is en dat bij-niet-te-late-ontdekking- de ziekte hiermee te genezen is! Het is ook al bewezen dat het natuurlijke Laetrile ( hetzelfde als vitamine B17) geen slechte bijwerkingen heeft, zoals dat meestal wél het geval is bij chemische medicijnen en bij andere behandelingen van kanker! Ook geeft B17 bij tijdige toediening verlichting van, en dikwijls zelfs geheel verdwijnen van pijnen!!

 

Deze kanker-therapie-wetenschap is blijkbaar niet half zo ingewikkeld als de kanker-therapie-politiek. In het verleden hebben de F.D.A. en andere regeringsinstellingen middelen gebruikt om te voorkomen dat B-17 en aanverwante stoffen worden gebruikt. Zij hebben zelfs mensen gearresteerd die anderen vertelden van hun overtuiging op dit punt. Films en boeken zijn in beslag genomen en ook werden artsen gerechtelijk vervolgd die het bewuste middel toepasten om de levens van hun eigen patiënten te redden.... In een aantal staten van Amerika is het middel zelfs verboden.

 

En dáárom nu eerst eens het zoeklicht op al die mensen en instellingen die -steeds weer- onmiddellijk in het geweer komen wanneer er -weer eenssprake is van goede en/of natuurlijke geneeswijze van kanker en andere ziekten... Want dit kan gewoon niet anders gezien worden dan een georganiseerd samenspel van mensen uit de politiek, de industrie, de medische wereld en de media. Welke mensen overigens vaak zelf slachtoffer zijn van hun vooringenomenheid en .... van hun begeerte naar rijkdom en MACHT.

 

Men maakt dure geneesmiddelen en heeft daarvan het verkoopmonopolie in handen. Farmaceutische bedrijven investeren ettelijke miljarden in het ontwikkelen, goedgekeurd krijgen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. Om dat geld zo snel mogelijk terug te verdienen moeten hoge prijzen worden berekend (die u voor een deel terugvindt in de premie van uw ziektekostenverzekering) en wordt de concurrentie afgeschermd door op het geneesmiddel patent aan te vragen. Deze gang van zaken is begrijpelijk, maar maakt tevens duidelijk dat zo’n farmaceutisch bedrijf met veelal ettelijke duizenden werknemers en miljarden geinvesteerd vermogen in fabrieken, productie-installaties, etc. etc. totaal niet geinteresseerd kan zijn in een natuurlijk geneesmiddel als B-17, dat verhoudingsgewijs bijna niets kost. En niet gepatendeerd kan worden, maar wel veel betere en blijvende resultaten geeft dan moderne middelen die al of niet gecombineerd worden met chemotherapie en bestraling en hun respectievelijk desaustreuse bijwerkingen.

 

Dus ..... geen goedkope en natuurlijke B-17 vitamine! Het is voor ons dus van levensbelang dat wij beseffen dat “multinationals” géén vruchten zijn van het stelsel der vrije ondernemingen, maar juist het omgekeerde! Monopolies kunnen niet bestaan zonder regeringsinmenging in het bedrijfsleven. Dat is een feit.

Met andere woorden: De oorzaak van ons probleem ligt bij onze regeringen en we moeten dus vanuit die hoek geen oplossing verwachten. Een ieder die zegt: “Laat onze overheid daar wat aan doen”, is naief om te veronderstellen dat die overheid bereid zal zijn om haar eigen kip met gouden eieren (in de vorm van belastingafdracht en werkgelegenheid door die farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld) te slachten ..!

 

Het grootste probleem is dus dat de geneesmiddelen-industrie en regeringen de goedkope, doeltreffende natuurlijke middelen negeren of zelfs totaal verbieden, zodat de mensen -natuurlijk- ziek worden. Men verdient n.l. grote kapitalen aan het ziek-zijn van de mensen. U wordt dan ook aangeraden om -als goed begin- dagelijks twee bittere amandel- of abrikozenpitten te eten. Niet meer dan twee, omdat daar - behalve veel vitamine B17- ook wat blauwzuur in zit, wat dan weer een vergiftiging kan veroorzaken. Ook zit B17 in appel-, peren-, pruimen-, perziken- en kersenpitten en in pitjes van rozijnen. Verder ook in spinazie, linzen, boekweit en gerst....

 

Om ziekte-problemen op nog grotere schaal aan te pakken zou het een goed ding zijn om deze publicatie te laten circuleren bij familie en kennissen. Of, nòg beter, dat er een aantal kopieën van werden gemaakt, die vervolgens uitgedeeld worden in uw vriendenkring (deze methode is door de schrijvers van deze artikelen toegestaan en wordt zelfs dringend aanbevolen!). Ook zou het een goede zaak zijn om clubs, verenigingen, kerkbesturen e.d. in te lichten en te vragen in actie te komen tegen de levensbedreigende situatie waarin wij momenteel verkeren....

 

Conclusie en vraagstelling: De artikelen “Amalgaam, Fluoride en Kanker” geven heel duidelijk aan dat “zakelijke belangen” belangrijker geacht worden dan onze gezondheid! Bij het gebruik van fluoride komen nog andere belangen naar voren, zoals uit het volgende blijkt.

 

In de jaren 1930 droomde Hitler van een wereld, geregeerd door het Pan-Germanisme en de Nazi-filosofie. Duitse chemici werkten een duivels plan uit, dat hierin bestond, dat overwonnen volkeren onder controle gehouden konden worden door massale fluoridering van het drinkwater, waardoor -onder anderen- vrouwen steriel konden worden gemaakt. De ware reden achter fluoridering is: De weerstand van de massa tegen overheersing en vrijheidsberoving te verminderen!!!

 

Een klein deel van onze hersenen zorgt voor het behoud van onze individuele vrijheidszin. Herhaalde dosering van oneindig kleine hoeveelheden fluoride zal geleidelijk aan de weerstand tegen onderdrukking breken, doordat dit gedeelte van het hersenweefsel langzaam wordt vergiftigd en verdoofd. Hierdoor zullen de mensen zich gemakkelijker onderwerpen aan de wil van diegenen, die hen willen regeren.....

 

Toen de Nazi’s onder Hitler besloten tot een aanval op Polen wisselden de Duitse en Russische generale staven wetenschappelijke en militaire ideeën, plannen en personeel uit en het plan voor massale controle door

waterfluoridering werd hierbij toegepast!!! “Iedereen die gedurende een jaar of langer kunstmatig gefluorideerd water heeft gedronken, zal nooit meer mentaal of fysiek dezelfde zijn...”

“Uit onderzoekingen bij dieren is ons gebleken, dat beenderen, tanden, nieren, lever en milt 500% meer fluoride bevatten dan bij dieren, die gewoon drinkwater kregen. Aangeboren misvormingen kwamen voor tot in het derde geslacht”.

 

(Geciteerd werd uit een brief van Mr.Charles Elliot Perkins: De waarheid omtrent fluoridering. Mr. Perkins was een van Amerika’s prominente industrie-chemici, die door zijn regering, na het beëindigen van de tweede wereldoorlog, naar Duitsland gezonden werd om I.G.Farben te ontmantelen. Betreffende brief schreef Perkins voor de Foundation For Nutritional Research, Milwaukee 3, Wisconsin, op 2 oktober 1954, aan iemand die nadere inlichtingen vroeg over fluoridering...)

 

Voor wat betreft het artikel “kanker” wordt de lezers de vraag voorgelegd: “Is hier soms al sprake van een grote misdaad tegen de gehele mensheid, oftewel tegen alle wereld-burgers! En is dit niet in strijd met de hooggeroemde “Rechten van de Mens”??? (Verordeningen van de Verenigde Naties; “Wie maakte ons eigenlijk lid van die zeer omstreden club”?).

 

Na het vorenstaande overdacht te hebben komt bij enige mensen de vraag naar boven: “In hoeverre heeft de vernietigende werking van fluoride de ‘vrijheidszin van de massa’ al aangetast? Want men ondergaat tegenwoordig al heel gewoon alle regeringsmaatregelen, ondanks dat men het daar vaak niet mee eens is. Men zou zelfs kunnen denken aan een “slaven-mentaliteit”. Veel hoort men zeggen dat er toch niets aan te veranderen is! Volgens een woordenboek is de betekenis van het woordje ‘massa’: menigte, de grote massa, de grote hoop, de gewone mensen. En dan is de ‘massamens’, die is als alle anderen, die weinig of geen persoonlijkheid heeft.

 

Er wordt dan ook niet verwacht dat er door deze publicatie een massale opstand of ‘vrijheidsstrijd’ tegen de huidige machthebbers ontketend gaat worden, maar wél zou het als een overwinning gezien worden, wanneer er nog enige ‘vrijheidsstrijders’ zouden opstaan, die vervolgens ook ten strijde trokken met woord en pen...!

 

Tot slot wordt de lezer er nog op gewezen dat de Consumentenbond in zijn uitgave “Additievengids” duidelijke waarschuwingen geeft voor de gevolgen van de toevoegingen in ons moderne gekochte voedsel. Deze

toevoegingen blijken veelal te bestaan uit giftige stoffen, die -uiteraardweer ziekten veroorzaken!

Wanneer u geen Laetrile tabletten kunt verkrijgen of bittere amandelenen abrikozenpitten, kunt u hieromtrent de benodigde adressen opvragen bij: Stichting Prisma, Harskamperweg 5, 3774 JN Kootwijkerbroek

 

Ga naar DEEL 13 Het donorregister