Home » De Bijbel DEEL 15

Deel 15  Het Nieuwe Testament en Cannabis

Door: P.F.v.d.Meer Sr.

Van verbazing zullen veel christenen achterover vallen wanneer zij zullen zien dat in het N.T. het gebruik van cannabis veelvuldig was. Dat zouden wij nooit hebben verwacht.

 

Neem reeds de titel “Christus”, dat is in het Hebreeuws Messias, hetwelk Gezalfde betekent. De Messias is iemand die met de heilige zalfolie gezalfd dient te zijn, waarmee koningen en hogepriesters werden gezalfd, anders is Hij geen Gezalfde.

 

In Ex.30 lezen wij hoe de heilige zalfolie is samengesteld, met kanehbosm als hoofdbestanddeel dat aromatisch en geestverruimend werkt. De Levieten moesten deze heilige zalfolie bereidden en maakten er gebruik van om de openbaring van God te ontvangen. Samuel heeft Saul ermee gezalfd, waarna deze in extase geraakte en de “geest van God” ontving, 1Sam.10. De ouden interpreteerden het in-extase-geraken door het inhaleren van cannabis veelal als het verkrijgen van “de geest van God”. Wat men vandaag de dag “High” en “stoned” noemt, noemde men vroeger het “ontvangen van de geest der godheid”.

 

In de eerste eeuwen was het gebruikelijk bij verschillende groepen christenen dat men eerst de dopelingen met heilige zalfolie zalfde, waarna zij werden gedoopt. Dat waren de Archonten, Valentianen, Sethianen. Olie was voor hen het teken van het ontvangen van de heilige Geest. Chrisma = zalving, die belangrijker was dan de doop en eraan voorafging. De eerste christenen ontvingen hun naam “christen” niet omdat zij gedoopt waren, maar omdat zij gezalfd waren! Zij hadden de zalving ontvangen, zie 1 Johannes 2:20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.

 

1 Johannes 2:27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u ere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. Het Evangelie van Thomas beschrijft dat Jezus vijf bomen gebruikte, waardoor het bewustzijn kon worden verruimd. Die hogere staat van het bewustzijn werd “verlichting” genoemd, het verkrijgen van kosmisch bewustzijn, of het ingaan in het Rijk der hemelen”.

 

Prof. G.R.S. Mead heeft het gnostische geschrift “Het tweede boek van Jezus” vertaald, waarin het grote mysterie van de “schat van het Licht” wordt behandeld. Om tot deze verlichting te komen dient de kandidaat door drie dopen te worden ingewijd:

*De doop door onderdompeling in water

*De doop van vuur

*De doop van de heilige Geest door zalving met heilige zalfolie.

 

Jezus vertelt in het geschrift vervolgens hoe zijn volgelingen de hoofdmysteries van de Schat des Lichts krijgen via de kennis van het mysterie der vijf bomen, de magische plaatsen die tijdens de ceremonie gebruikt werden. Door de inwijding mochten de volgelingen zich “kinderen des Lichts” noemen, kinderen van het Pleroma, de Goddelijke volheid. De Bijbel zegt daarover het volgende: Johannes 1:16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Efeziërs 3:19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Efeziërs 4:13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Kolossensen 1:19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;

 

Kolossensen 2:9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; De vluchtige heilige zalfolie bevatte hoofdzakelijk cannabis, mandrake, belladonna en enkele andere entheogenen (stoffen waarmee men in contact met de godheid, theo=god, kon treden), waardoor men buiten zichzelf trad in andere sferen. Cannabis is de meest geneeskrachtige plant die er bestaat en werd daartoe ook het meest aangewend. Voor talrijke ziekten heeft deze plant geneeskracht.

 

De eerste christenen maakten hiervan gebruik, zie Jakobus 5:14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren.

 

Kennis en gezondheid zijn twee vruchten van dezelfde levenskracht. Door toepassing van de zalfolie werden melaatsen gereinigd, duivelen uitgeworpen. Het is bekend dat cannabis een grote anti-bacteriologische werking heeft. De heilige zalfolie genas ook wonden, zie in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is niet zomaar een beetje olijfolie geweest.

 

Cannabis levert een goed medicijn tegen reuma, glaucoom, depressies, migraine, chronische pijnen en menstruatie-storingen. Cannabis wil de mensen de weg laten terug vinden via hun hogere zelf tot God. Misbruik ervan kan immers het rechte gebruik nooit opheffen.

 

Deze studie dient dan ook zeker niet gezien te worden als een pleidooi voor ongelimiteerd druggebruik. Het gezonde en rechte gebruik van een zaak mag nooit door het misbruik dat men ervan maakt worden opgeheven of worden verboden. Het gebruik van een weinig wijn is toegestaan, alleen dronkenschap wordt in de Bijbel verboden.  Cannabis wordt in medicijnen veel toegepast, zonder dat gebruikers weten wat het is. Is er in 1Tim.4:1-4 een heenwijzing dat het rechte gebruik van cannabis juist goed is?

 

1. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

2. Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

3. Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

4. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;

5. Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

 

Cannabis wordt ook wel het “voedsel der engelen” genoemd. En waarom verbieden juist overheden zo fel het gebruik ervan? De oude culturen zagen in deze plant de geest en kracht van de goden, vandaar dat zij deze plant een heilige plant noemden, als zijnde een gids naar de hemel.

 

Wat zegt Spr.27:9? Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel. Dat wijst toch niet op gewone olie en reukwerk zonder etherische stoffen? De Israëlieten gebruikten wierook, omdat het volgens hen buitengewone krachten bezat. Wij lezen over wierook en wierookvaten in Num.16, 194 Exodus 30:34 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij.

 

Hennep of cannabis blijkt in de oudheid een zeer grote rol te hebben gespeeld als heilig sacrament. De meeste religies hebben iets gemeenschappelijks. Behoefte aan religie komt voort uit de geestelijke behoefte in alle mensen. Deze nood schijnt onuitroeibaar. Religies hebben gebruiken, rituelen, symbolen, geschriften, altaren, gebouwen of tempels. Hun geestelijken gebruiken de rituelen, symbolen, altaren, waarbij water, muziek, gezang, gebeden, offers, gaven, tovermiddelen, etc.-, een rol spelen.

 

Waarom zou hennep als sacrament zijn uitgekozen? En waarom wordt in bijna alle religies hennep gezien als een heilige plant? Omdat men meent dat het gebruik ervan de mens dichter bij de godheid brengt. Hennep zou de geestelijke hulp zijn, de zegen van de heilige rook. En het is inderdaad waar dat juist het meest heilige, dat is de heilige zalfolie, van hennep werd bereid. Wat kon het heilige heilig maken, ánders dan de hennep? Sacrid = heilig gemaakt. Sacrament = heilige handeling.

 

Ook in de Tabernakel waar de aanbidders van God samenkwamen werd de heilige rook ingeademd, waardoor men des te beter zijn ziel kon opheffen tot God, Ex.40:26. Hennep is een bijzonder waardevol geneesmiddel. Het bevat een complete bron van eiwitten, en bevat alle essentiële aminozuren en vetzuren die de menselijke gezondheid waarborgen. Geen enkele plant bevat zoveel goeds in een zo gemakkelijke vorm van verteerbaarheid. Waarom dus een verbod op deze plant?

 

God verscheen zelf aan Mozes in de wolk, die voortkwam van het wierookoffer. Wij zouden dan zeggen dat zoiets een soort hallucinatie moet zijn geweest, en dat was het beslist niet. Aäron bracht elke dag een wierookoffer, Ex.30:8-10. Mozes kende ook de formule om de heilige zalfolie te maken.

 

Wie deze olie voor onheilige doelen gebruikte, diende gedood te worden. Verder wijst Openb.22:2 hoogst waarschijnlijk naar de cannabis, als de meest medicinale plant/boom die bestaat. Deze plant draagt immers eveneens 12 maanden lang vruchten, op verschillende plaatsen op aarde. Eén oogst per maand, en dat voor de vrede, gezondheid en het leven.

 

Cannabis heeft ook een buitengewoon hoog en uitgebalanceerd eiwitgehalte, zodat hiermee de volkeren der aarde zich kunnen voeden, wanneer de plant in cultuur is gebracht. Zaden en zaadolie ervan zijn bijzonder voedzaam en geneeskrachtig. En het voedsel ervan bereid smaakt nog lekker ook, zegt men. Ook het manna zou zoiets zijn geweest, als het “hemelse brood”, als korianderzaad. Daarbij komt dat men de hennepplant goed voor vezels kan gebruiken om er een soort katoen van te maken. Daarmee zou de wereldbevolking zich goed kunnen kleden. Van hennep is ook een goede houtsoort te maken, zodat de ontbossing tegen kan worden gegaan. Eén hectare hennep staat gelijk aan 4ha bos productie.

 

Henry Ford bouwde in 1930 al een auto die op cannabis-brandstof liep (een soort methanol). De cannabis levert een uitstekende brandstof, maar daar zijn de oliemaatschappijen niet blij om. Het is een grote leugen dat de cannabis verslavende drugs zou leveren, en dat deze plant zonder enige medicinale waarde zou zijn. Wanneer cannabis inderdaad zo ontzettend goed is, waarom is deze plant dan verboden en illegaal hem te kweken? Daarvoor zijn o.a. de volgende redenen op te geven:

 

*Dan hebben de gevangenissen bijna niets meer te doen. Veel mensen vinden werk in de gevangenissen.

*Dan kan de politiemacht wel halveren en naar huis gaan.

*Mensen willen graag doen wat niet mag. Daardoor kan men de prijs opdrijven van de drugs, waaraan ook regeringen kapitalen verdienen.

*Dan zouden sommige oorlogen er niet zijn, en dat wil de oorlogsindustrie niet.

*Dan kunnen overheden geen beslag meer leggen op de formidabele eigendommen van drugshandelaren (kaal-pluk-acties).

*Dan zullen religies gaan protesteren, want cannabis maakt de mensen zelfbewuster.

*De pharma-industrie zal er tegenop komen, want aan het goedkope en zeer goede cannabis-medicijn zit voor hen weinig of geen verdienste.

*De petro-industrie zal er tegen zijn, want dan kelderen de olieprijzen.

*Cannabis is een uitstekende vervanging voor alcohol, en daar zullen de drankfabrikanten weer tegenop komen.

*Cannabis biedt een uitstekende vervanging voor alle soorten gevaarlijke drugs, dus ook de illegale drugsmaffia zal er tegen zijn, daar hun multi-biljoenenhandel dan dreigt weg te vallen. Crack, methamphetamine, etc., zijn schadelijke verslavende drugs.

 

Ook Ez.34:29 wijst ontegenzeggelijk naar de cannabis, als zijnde dé plant van naam, van de wierook en heilige zalfolie. Cannabis is de perfecte plant die het lichaam én de geest van de mens voedt op de meest uitgebalanceerde wijze. De vervuiling en ondergang van onze planeet d.m.v. het gebruik van aardolieproducten kan worden stopgezet door het veel goedkopere gebruik van hennep.

 

Regeringen die een verbod op cannabis handhaven, werken willens en wetens mee aan de destructie van de aarde met haar bewoners. De wereldeconomie die nu nog gebaseerd is op de petro-chemische industrie, heeft de aarde dodelijk verwond. Wij als mensheid zitten opgezadeld met de wrange vruchten daarvan, als kanker en vele andere ziekten. Toekomstige generaties zullen op onze zogenaamd verlichte hoog technische eeuw terugzien als de meest criminele eeuw, waarin het gebruik van cannabis werd verboden bij de wet. Onze eeuw overtreft in dat opzicht alle andere eeuwen, toen men nog geloofde aan heksen en die vervolgde, toen men nog slavernij exploiteerde.

 

In onze eeuw wordt méér geld door overheden besteed aan het bouwen en onderhouden van gevangenissen dan aan scholen en het onderwijs. Men sluit in de gevangenissen de cannabis-klanten op die voor het bezit van enkele planten hennep soms 10 jaar cel krijgen, terwijl moordenaars er met 3 jaar af kunnen komen.

 

George Washington en Thomas Jefferson, de eerste presidenten van de USA noemden hennep de éérste behoefte aan welzijn en bescherming van het land”. Deze presidenten zouden wanneer zij nu leefden, levenslang achter de tralies dienen te verdwijnen!

 

Drugs en cosmetica in de oudheid.

In de zogenaamde “gaarden van Adonis” kweekte men planten en “heilige paddestoelen”, door Hieronymus vertaalt als zijnde “Tammuz”. Zie Ez.8:14. De wonderboom van de profeet Jona moet zo’n soort paddestoel zijn geweest. De stinkzwam (phallus impudicus) groeit wel 16 cm per uur, en is in anderhalf uur volgroeid. Jesaja heeft het in hoofdstuk 17:10-11 over dit soort plant, als zijnde de “aanplantingen van Na’iman”, of te wel de “heilige paddestoel”, die zeer snel opschiet, en evensnel weer verrot. De namen Adonis en Na’iman hebben een botanische zinspeling op de hoed van de paddestoel.

 

Adonis is in de Griekse mythologie geboren uit een plant, waarvan de vrucht openbarstte en zij eruit voortkwam. Haar moeder is Afrodiet, die op haar beurt bij haar eigen vader lag. (incest) Een tuin of gaarde noemde men een “hof”, en het hof-motief speelt in de paddestoel-mythologie een grote rol. Het woordje hof stamt af van een foutieve vertaling van het Soemerische Gan (een Gan is een afgesloten gebied, veld, gaarde en hof). Het Semitische Gan betekent echter koepel, bolvormig, de rode hoed van de paddestoel. En verder kwam uit Na’iman de vertaling van “plezier, zoet, hof van genot”, of te wel de Hof van Gan-Eden.

 

In de Koran wordt het Paradijs Gannati-nna’imi genoemd. Van lieverlee kreeg het woord Gan als rode hoed van de paddestoel de betekenis van rood. Het Semitische Qanna = rood in het gezicht van emotie of ijver. De heethoofden onder de joden, de Zeloten werden Qanna genoemd, van Qwain, ziende op Kanaän/Ezau. De Zeloten leerden de drug-filosofie van de onsterfelijkheid der ziel, en dat de ziel in de vrijheid kon ronddwalen als het lichaam sliep. Dit hebben de Grieken verder uitgewerkt en de christelijke kerk heeft het als leerstuk van de onsterfelijke ziel aanvaard. De Zeloten dachten dat zij superieur waren, het “uitverkoren volk”, en gebruikten de qanna’im, een krachtige drug, bereid van paddestoelen.

 

Zij behoorden echter niet tot de stam Juda en waren geen Semieten, maar Anaqim, wat een vorm is van Ganna-Imaan, de grote reuzen of Atlanten, Deut.9:2. Dezelfde taalwortel vinden wij terug in het woord Anakes, de tweelingpaddestoel. Ook stonden de Zeloten bekend onder de naam Sicarii, of te wel de messenmoordenaars, de religieuze fanaten. Volgens Josephus ziet Sicarii op de heilige paddestoel, de sacratyun, wat in het Perzisch Iskarioth heet. Judas de verrader kwam uit Kerioth in Judea. Uit het woord saqratiym komt de stam S-K-R, wat gekromd betekent, zoals de phallus en de jodenneus, maar ook de gebogen hoed van de paddestoel gekromd zijn. Onder de Islam zaten eveneens de door drugs krankzinnig gemaakten, die van het Paradijs een hof van geneugten maakten, nl. de zogenaamde wit-groot-ogigen onder de Islam. Koran Sura 56:10-23.

 

Via cosmetica werd bereikt dat het wit van het oog beter uitkwam. De oogleden werden met donker pigment gekleurd. En een vrouw die zich op deze wijze had opgemaakt heette: mestabatha, dat is “in orde maken”. Kosmos betekent: dat wat in orde is. Cosmetica = zich in orde maken, opmaken. En waarvoor maakte men zich op? Voor de masturbatie, voor het maken van een trip door de hof der geneugten. Een opgemaakte vrouw als mestabatah -en daarin zit het woordje masturberen- was iemand die de kunst van verleiding verstond, zoals Izebel, de groot-witogigen. Ook de Assisin zaten onder de Islam, dat waren de sluipmoordenaars, die ook onder de Zeloten zaten, die andersdenkenden niet konden uitstaan en uit de weg ruimden. Daarvan komt het Engelse woord assasin, moord.

 

Het waren drugsverslaafden, van de drug Khadish of Hasjhish, wat in het Arabisch gedroogd gras of hennep is, de cannabis. Het Griekse Cannabis is te herleiden tot het Soemerische Gan. In de naam Barnabas betekent dit weer “rood”, met witte vlekken, zoals de paddestoel. Men zag hierin het samengaan van Panakes of Asklepion, de god der geneeskunst, met de drugs. De paddestoel-eters kregen koortsachtige vlagen van oncontroleerbare beweeglijkheid van hun lichaam, en pas daarna kwam de verdoving door het werkzame gif.

 

Tevens kweekten de ouden als heilige plant de Lotus, waaruit men een extract bereidde. Uit hennep bereidde men hasj. Men rookte, of men inhaleerde de rook. In feite is roken van tabak ook een vorm van drugsverslaving. Het doel van al deze zogenaamde geestverruimende middelen is, los te geraken van het lichaam, van de stof, om alleen geestelijk te zijn, te kunnen zweven in het walhalla. Het is nooit de bedoeling van de Schepper geweest op déze wijze met het geschapene -dat zéér goed was- om te gaan. Wij mogen ons lichaam en onze geest niet bezoedelen en opzettelijk bedwelmen, en ook is het niet de bedoeling van de Schepper dat vrouwen zich opmaken gelijk Izebel deed.

 

De Schepper zegt van Zichzelf dat Hij de altijd zijnde is, de Ik Ben die IK Ben. De Schepper blijft Zichzelf en maakt Zich niet op, om schuil te gaan achter het masker van kleuren en geuren. Hij is zoals Hij is. En wij, wij zijn naar Zijn Beeld en gelijkenis geschapen. Dus dienen wij ons niet anders te vertonen dan wij zijn.

 

Drugs en porno

Vele zaken in ons leven hebben twee zijden, en gelukkig de mens die het juiste midden weet te vinden en daar mee weet om te gaan. Wij leven in de stoffelijke wereld, en juist de eigenschappen van de stoffen en hun fysiologische effecten op ons lichaam en op onze geest oefenen kennelijk een grote aantrekkingskracht op ons uit. Het eenvoudige en goede gebruik van dergelijke stoffen kan gemakkelijk tot verslaving leiden. Het lichaam raakt eraan gewend en vraagt om een steeds grotere dosis.

 

De mens verlangt naar geluk, naar bekoring en zoekt ontspanning. Exaltatie probeert men te verkrijgen via de narcotica, dat een soort zelfbevrijding oplevert. Men waant zich in een soort hemel, terwijl men zich in werkelijkheid soms in een soort hel bevindt. Primitieve volkeren hebben vanaf oude tijden natuurproducten gebruikt waarin opwekkende, geestverruimende werking aanwezig was. Ook de joodse Chassiedim (Chas komt van Hasj) waren aan de drugs.

 

Er bestaat een relatie tussen stof en geest, want de Yogi’s bereiken door vasten en diep ademhalen ook een soort extase. Door vasten verlaagt men het bloedsuiker- en vitaminegehalte in het bloed, waardoor het bloed minder nicotinezuur ontvangt, wat een bron kan zijn voor visioenen. Ook adrenaline kan hallucinaties geven. Sommige asceten maakten expres verwondingen door zich te snijden, waardoor zij visioenen kregen. Ve wondingen brengen allerlei chemische reacties in ons teweeg, waardoor de hersenen worden beïnvloed. Het gevaar is dan ook groot dat álles wat de natuur ons biedt tot bescherming en genot, zich kan omkeren tot een tiran.

 

Dat wijst o.a. naar het opwekken van seksuele verlangens via pornografische lectuur. Pornografhos = beschrijving van hoeren, middelen die de seksuele hartstocht aanvuren om erotische prikkels op te wekken. Het taboe op alles wat met seks te maken heeft is ontstaan ten tijde van de eerste kerkvaders, die hun taboes ten onrechte op de leerstellingen van Paulus bouwden. Wat echter in het Westen als porno geldt, gold in het Oosten en oude Griekenland en Rome als heel normaal. Muurfresko’s in Pompeï vertonen alle vormen van seksuele gemeenschap, en ook het beeldhouwwerk van Leda en de Zwaan toont zulks. In het Westen is de vrouw tot zondebok gemaakt, als gevolg van de visie der kerkvaders.

 

Clementius van Alexandrië zei, “dat de kuisheid die haar wortels zo diep in het hart van de vrouwen schijnt te hebben, in werkelijkheid niet verder gaat dan de kleren, want als die kleren eenmaal uitgetrokken zijn, is er geen spoor meer van over”. Sprak deze beste man soms uit veelvuldige ervaring? De oude Grieken en Romeinen beleefden kennelijk buitengewoon plezier in de seksualiteit. Zij waren overlevenden van het oude Atlantis, halfgoden. Uit hen komen de Dorians, waaruit de Caesars zijn voortgekomen, de keizers. Het intieme kenden zij blijkbaar niet. Niets was meer taboe, en daar schijnt het vandaag de dag ook naar toe te gaan.

 

Dingen die binnen het huwelijk aanvaardbaar zijn, dienen niet op straat en op de tv te worden getoond! Normaal gebruik mag nooit door misbruik worden nagelaten. Moderne sexulogen onderschrijven de stelling dat seksualiteit goed is voor de gezondheid. Maar dan wel in de juiste banen geleid, daar het anders tot zeer onverkwikkelijke en ongezonde toestanden kan leiden. Wij zullen de wetten van de Schepper hebben te eerbiedigen. Wij mogen de oude Grieken en Romeinen, die bi-seksueel waren, niet tot een voorbeeld nemen, want zij prezen de mannelijke homoseksualiteit, terwijl de Bijbel deze verafschuwt.

 

De “pharma-Inquisitie”

Wij lezen in het begin van de Bijbel dat Eva van de verboden vrucht nam, ervan at én terstond daarna Adam gaf te eten. En Adam at ervan! Sindsdien schijnt het dat mannen alleen nog iets kunnen leren van wat vrouwen hen aanreiken. En daarmee was God niet erg gelukkig. De man had de grootste fout van zijn leven begaan, door klakkeloos naar zijn vrouw te luisteren. Daarmee had de man voor zichzelf een grote rivaal geschapen, n.l. door wetenschappelijk te worden, notitie te willen nemen van de boom van kennis van goed en kwaad.

 

Hieruit zien wij dat puur wetenschappelijke kennisvermeerdering zónder overleg met God ten strengste verboden en fataal is. Dat is de moeder aller zonden. Wij mogen niet alles weten, zoals het niet goed is dat kleine kinderen alles weten wat betreft het geboren worden en de voortplanting. Dat leren zij wel als ze groter worden. Wie te diep in de put wil kijken, dreigt erin te vallen. Wie te diep in het glas kijkt, loopt gevaar het deksel op z”n hoofd te krijgen. En zo is het ook met de geestverruimende middelen eraan toe gegaan. Toen de politici en geestelijken van vroeger tijden de werking van de geestverruimende middelen ontdekten, werd er al spoedig een verbod op het gemeen gebruik ervan ingesteld. Alleen de elitairen mochten er gebruik van maken.

 

Religies zijn door mensen gemaakt om mensen bezig te houden en beter van hen te worden. Daarbij dient men de massa onwetend te houden en de kern van de religie te laten bestaan uit mysteriën, sacramenten, heilige handelingen als het branden van wierook, dogma’s als transsubstantiatie, en wat al dies meer. De deelnemers en goedgelovigen kregen niet de échte geestverruimende middelen aangereikt, want die waren alleen voor de ingewijden, de geestelijken en politici. De gewone man werd met placebo-middelen zoet gehouden, als brood en wijn, de hostie.

 

En om de mensen iets van de extase te laten proeven, bouwde men prachtige kathedralen als voorportalen van de hemel, met gewijde koorzang en een geestelijke stand die Latijn sprak en prachtige gewaden droeg. Immers, via de extase kon men in contact treden met de godheid, zo werd gedacht. Dat mocht het gewone volk echter niet doen via de cannabis en andere geestverruimende middelen. 

 

De R.K.kerk kwam toen met de zogenaamde “pharma-inquisitie”. Maar wat had religie dan nog te bieden wanneer de geest van de mensen zich niet meer kon verheffen en uitstrekken naar het Goddelijke, het bovenzintuiglijke?

 

Rome voerde het verbod op de geestverruimende middelen zover door dat zelfs de gewone priesters en kerkdienaren ze niet meer mochten gebruiken. Priesters werden onwetend en onnozel. Alleen sommige heidense geestelijken waren nog weleens high. In 1620 werd in Mexico zelfs een verbod door de RK-kerk ingesteld op de wortel van de Peyote. Indianen gingen er gewoon mee door, zodat er meer dan 90 van hen werden terechtgesteld.

 

De Protestanten namen de ijver van de RK-kerk over en verboden eveneens alle geestverruimende middelen. De leus dat er buiten de kerk geen zaligheid was, komt in werkelijkheid hierop neer dat Rome stelde dat er buiten de kerk géén geestverruiming bestond die de mens tot de zaligheid zou leiden. Alleen de kerk bood heil tegen betaling, via mysterieuze handelingen. Niet het goedkope hennep, maar de dure kerk met haar geestelijken diende als placebo. Het volk diende dom te blijven.

 

De eerste religies waren nog vrij van theologie, dogmatiek. Zij waren simpel en experimenteerden des nachts met geestverruimende middelen, wat zij als een Godswonder ervaarden. Hun ogen werden erdoor verlicht. Dat werd al spoedig tot alleenrecht voor de geestelijken, en later werd het gebruik ervan beperkt tot de keur der geestelijken. Ook tijdens de Agapen, de liefdemaaltijden der eerste christenen schijnen geestverruimende middelen te zijn gebruikt.

 

Drugs zijn middelen die het bewustzijn in de hersenen beïnvloeden. Door het wetenschappelijke hersenonderzoek via ultramoderne technieken is er meer inzicht gekomen in hetgeen er gebeurt in de hersenen wanneer iemand drugs gebruikt. De hersenen hebben via een netwerk van zenuwen controle over het lichaam. De hersencellen liggen in een chemisch bad, dat steeds voorzien wordt van verse chemische stoffen via het bloed. Hersenen zijn super gevoelig voor de kleinste veranderingen, en daarom wordt het bloed van de hersenen gescheiden door een barrière of filtersysteem. Dat filter bepaalt welke chemische stoffen er naar de hersenen mogen gaan, en welke niet.

 

Sommige stoffen zijn echter niet door het filter tegen te houden, maar gaan regelrecht naar de hersenen, als zuurstof, glucose, en o.a. drugs. Drugs veranderen de functies van de hersencellen, en dat kan ingeval bij pijnbestrijding of psychische stoornissen gunstig zijn. Hersenen zijn uniek. Ze bestaan uit wel miljarden cellen. Men schat dat er één triljard neuronen zijn, dat zijn de fundamentele cellen in de hersenen. De hersenen zijn verbonden met het endocriene-systeem dat hormonen produceert en de meeste lichaamsfuncties regelt en het immuunsysteem beheerst.

 

Via nieuwe beeldtechieken (MRI en PET) is het te zien waar de drugs in de hersenen op in werken. Hersenen beheersen ons gedrag, terwijl de hypofyse onze hormonen beheerst. Neurotransmitters zijn overbrengers van boodschappen. Dopamine is een neurotransmitter die zorgt voor genot, een high gevoel bij druggebruik. Dit genot-centrum in de hersenen is verbonden met groepen andere neuronen zoals die van seks, eten, angst, worden, etc.., hetwelk groepen zijn van het hersenmechanisme voor verslaving.

 

Dopamine zorgt voor het “vuur”, de geestdrift in onze hersenen. Tekort eraan zorgt voor depressie. Alle drugs beïnvloeden het genotscentra en belemmeren het pijncentra. Het zenuwstelsel zal uit zichzelf eve wicht proberen te handhaven, via processen van de homeostasis.

 

Nederland schijnt als gidsland te fungeren inzake drugs en drugsbeleid. Het is bekend dat elk mens op z’n tijd behoefte heeft aan een dosis oppeppers om gemotiveerd te blijven, om maatschappelijk en sociaal te kunnen blijven functioneren. Wie geestelijk en lichamelijk geborgen is, heeft in principe geen behoefte meer aan oppeppers, dus o.a. aan drugs. Maar die toestand is op deze aarde nog niet te bereiken. De rook van Hasj bevat ongeveer 80 stoffen die de geest beïnvloeden.

 

De krachtigste stof ervan is de THC. Volgens sommige geleerden brengt geen enkele drug zoveel schade aan de hersenen teweeg als marihuana. De hennep is door veredeling wel 15x sterker geworden en dient dan als harddrug te worden aangeduid.

 

Drugsbeleid

Er stond in het RD van 8 maart 1997 een merkwaardig artikel, waarin mr. H. Drion als voormalig vice-president van de Hoge Raad, stelt dat de oorlog tegen drugs waanzin is en zinloos is. Drion vindt het ongelooflijk dat de overheid het monopolie van zo’n gevaarlijk goedje als drugs overlaat aan de criminele wereld, met alle gevolgen van dien. Drion pleit voor gecontroleerde legalisering van softdrugs, om een eind te maken aan de zinloze oorlog tegen drugs. De manier waarop de handel in drugs wordt bestreden, is op een fiasco uitgelopen. Het roept de criminaliteit juist op. Het verbod op alcohol in de USA liep op niets uit. Het verbod riep de maffia in het leven. Regeringen zien wel in dat de door hen bewandelde weg inzake drugs doodlopend is, maar willen nog geen nieuwe wegen bewandelen.

 

Ongeveer 60 - 70% van de gevangenissen zijn gevuld met drugscriminelen, waar er wereldwijd ongeveer 700 miljard gulden omgaat in de drugshandel. De drugsoorlog is een goudhandel voor hen tegen wie ze wordt gevoerd, aldus Drion, die vindt dat de overheden door hun verbod op drugs, de controle erover uit handen geven. De enige juiste aanpak zou volgens Drion zijn, dat er een gecontroleerde verkoop van softdrugs komt tegen normale prijzen. Softdrugs zijn volgens Drion niet gevaarlijker dan een sigaret of borrel. De meeste geweldsdelicten komen niet van drugs, maar door alcohol.

 

Nederland kan echter niet de softdrugs op eigen houtje uit de sfeer van het strafrecht halen, want daarmee zouden alle criminelen van de wereld naar ons land toe komen om hun inkopen te doen tegen lage prijzen, om ze vervolgens in hun land duur te verkopen. Regeringen laten het voorlopig maar voor wat het is, zonder naar alternatieven te zoeken. Drion heeft echter wél een oplossing: Kopers dienen ter plekke hun waar te gebruiken, anders géén verkoop!

 

Zijn drugs verslavend?

Cannabis werkt volgens kenners niet verslavend. Wel de tabak waarmee men gelijktijdig de cannabis rookt. Het is daarom bij verslaafden niet de hennep, maar de nicotine die om steeds meer vraagt. Hasj verruimt het bewustzijn, maar bedwelmt niet. De gebruikers worden ontspannen en vrolijk, actief en niet versuft. Cannabis geeft een geluksgevoel. Vrijmetselaren zijn veelal cannabis-rokers of snuivers. Daardoor worden hun ogen verlicht, zoals ook Bileam de man van het verlichte oog was. Dan gaan zij het leven beter doorzien en ook de maatschappelijke verhoudingen.

 

Men leert erdoor kritisch denken, zonder agressief te worden. Wijlen president John F. Kennedy rookte wiet, zogenaamd om zijn rugpijn tegen te gaan. Velen stellen dat een positieve vooruitgang van de mensheid niet denkbaar is zonder het gebruik van cannabis.

 

In 1937 werd de hennepplant in de USA verboden. Vóór die tijd werd de hennep overal en op elke boerderij gekweekt. Het verbod op hennep is niet het gevolg van haar geestverruimende en zogenaamd verslavende werking, maar vanwege de concurrentie van de papier- en chemische industrie. Als grondstof voor papier en olie (brandstof) is hennep verreweg het goedkoopste. Krantenmagnaat Hearst zag de belangen van zijn bosbouw-papier industrie bedreigd worden door de henneppapier. Op zulk soort papier werd zelfs de onafhankelijkheidsverklaring van de USA ooit geschreven.

 

DuPont en IGFarben verkregen in diezelfde tijd licentie op plastic en medicijnen, bereid uit afval van aardolieproducten. De verpakkingsindustrie en de vezel-industrie werd bedreigd door het veel goedkopere hennep. DuPont en Hearst kregen overeenstemming met Anslinger van het Federal Bureau of Narcotics. Hennep werd door hen in het vervolg als een grote vijand van de mensheid afgebeeld. De klopjacht op hennep werd big business.

 

Dit bracht ons in de krankzinnige wereld van het moderne drugbeleid. Waar overheden, maffia, drugdealers, smokkelaars, etc. alleen maar gebaat zijn bij een even onzinnige wet op verbod van drugs. Dit verbod opheffen zou veel van de wereldorde herstellen en zou grote mondiale problemen opheffen. Georganiseerde misdaad zou voor het grootste deel een einde nemen, alsmede corruptie en omkoping, daar er onuitputtelijke geldstromen circuleren in die sector. Het drugsprobleem is een politiek probleem (schandaal) dat door de overheden in deze wereld kunstmatig in stand wordt gehouden. Het verbod op de hennepplant in deze wereld is wellicht het meest tragische van de gehele geschiedenis. En God zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed, ..... behalve de hennepplant!

 

Het verbod op hennep wijst naar de grootste volksmisleiding aller tijden. Drugswetten zijn er om het volk bewust te misleiden. Nadat de grenzen van Europa zijn opengegaan is Europa het gebied bij uitstek waar illegale wapenhandel en giflozingen plaatsvinden. Er is bij de grenzen geen enkele controle, dan alleen op drugs. O wee, wanneer de politie weer eens een illegale hennepkwekerij ontdekt, dan staan de kranten er bol van!

 

De vervulling met de heilige Geest

Brengen drugs werkelijk in contact met de godheid? Brengen drugs ons werkelijk in contact met de ware God? Betekent een verruiming van onze geest d.m.v. cannabis of anderszins dat we dan tegelijk verlicht zijn met de heilige Geest? Nee, geen van alle aardse middelen kan de toegang tot God voor een mens ontsluiten. Op een mechanische wijze en via geestverruimende middelen kunnen mensen weliswaar zich als van het aardse los gevoelen, alsof ze in een andere wereld leven. Maar die ándere wereld is nog niet de wereld van de heilige Geest. Wel kunnen bij ware gelovigen de geestverruimende middelen mogelijk functioneren om in hoger sferen te geraken.

 

Hiervan lezen wij een merkwaardig voorval in 2Kon.3:15.

13 Maar Elisa zeide tot den koning van Israel: Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uws vaders, en tot de profeten uwer moeder. Doch de koning van Israel zeide tot hem: Neen, want de HEERE heeft deze drie koningen geroepen, om die in der Moabieten hand te geven.

14 En Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Josafat, den koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien!

15 Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam. Elisa raakte door de muziek in een soort trance of extase en begon toen zijn advies te geven, als door de hand van Jahweh die op hem was.

 

Echter, over het algemeen werkt de heilige Geest regelrecht en verlicht de harten en verstanden, zie Efeze 1:18 Mediwietolie als medicijn, zie het volledige artikel van Wernard Bruining in het blad Frontier no.94, januari 2011. Het blijkt dat cannabis al eeuwenlang succesvol is gebruikt tegen alle kwalen. Het was volksmedicijn nummer één! het is ook niet verslavend, en men kan zelf op eenvoudige wijze een medicinale wietolie maken, zie: www.mediwiet.nl

 

Ook www.rense.com

dat cannabis een remedie is tegen kanker, en de regering weet dat al 36 jaar lang. Volgens dr. Ethan Russo, een neuroloog en autoriteit op het gebied van medicinale cannabis, komt kanker voort omdat cellen onsterfelijk worden. Ze reageren nietmeer op signalen om te stoppen met groeien. Normaliter sterven cellen op commando af. Dit proces wordt apoptose genoemd, of geprogrameerde celdood. THC stimuleert apoptosoe zodat gliomen, leukomieën en melanomen verdwijnen. THC = tetrahydrocannabinol).

Lees ook: ONDERZOEKERS: “JEZUS GENAS ZIEKEN MET MEDICINALE CANNABIS”

 

Wordt vervolgd DEEL 16: Drugs in de Bijbel