Home » De Bijbel deel 18

Deel 18  Best Speech You Will Ever Hear - Gary Yourofsky

Ja, de vleespotten van Egypte, wat moeten wij daaronder verstaan?

Het hunkeren naar de vleespotten van Egypte is het verlangen (of hunkeren) naar een vroegere toestand van welvaart en geluk; een uitdrukking die is ontleend aan de geschiedenis der Israëlieten, die op hun tocht door de woestijn murmureerden. Egypte zat nog in hun maag, verstand en begeerten. Daar moesten ze van verlost worden. Ze kregen er van JHWH 40 jaar de tijd voor om af te kicken, te ontwennen, maar het volk bleef belust, tot hun eigen schade en schande.

 

Israëls Offerdienst

Wanneer wij bepaalde schriftgedeelten lezen o.a. Jesaja 66, gaan deze gedeelten fel in tegen de offerdiensten. 

In Jesaja 66 staat het volgende:

3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.

Psalmen 51:16 (51-18) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

Psalmen 4:5 (4-6) Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op JHWH.

Hosea 8:13 Aangaande de offeranden Mijner gaven, zij offeren vlees, en eten het, maar JHWH heeft aan hen geen welgevallen. Nu zal Hij hunner ongerechtigheid gedenken, en hun zonden bezoeken; zij zullen weder in Egypte keren.

In Psalm 40, 50 en 51 staat het volgende te lezen over de offers en wat de wáre offers zijn. Het gaat JHWH niet om uitwendige offers, om dieren, want Hij is Zelf de Schepper van alle dieren. Het is daarom tegen de natuur om Hem van Zijn eigen scheppingen te offeren. Men gaat toch ook niet de koning een cadeau geven wat men eerst uit zijn eigen paleis heeft weggehaald.

Ps.4:6 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer ; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist.

Ps.50:7 Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben uw God.

8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij.

9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien;

10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.

11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.

12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid.

13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken?

14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.

15 En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

 

En in Psalm 51 lezen wij het volgende:

15 JHWH, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

16 Want Gij hebt geen lust tot offerande , anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

 

Het is maar de vraag of de offerdienst van Israël naar de wil van JHWH was. Sinds dat het volk Israël uit Egypte werd geleid, is het niet los gekomen van de vleespotten van Egypte en van de offercult die men aldaar gezien had. De profeet Jeremia zegt het heel duidelijk in hoofdstuk 7:

21 Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: Doet uw brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees.

22 Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers.

23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.

24 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts.

25 Van dien dag af, dat uw vaders uit Egypteland zijn uitgegaan, tot op dezen dag, zo heb Ik tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten, dagelijks vroeg op zijnde en zendende.

26 Doch zij hebben naar Mij niet gehoord , noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders.

27 Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen; gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.

28 Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat naar de stem van JHWH, zijns Gods, niet hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond.

 

De profeet Jesaja is eveneens heel duidelijk inzake de offerdienst. Israëls oversten worden zelfs met de naam ‘Sodom’ aangesproken.

10 Hoort JHWH’s woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra!

11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers?  zegt JHWH; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken.

12 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt?

13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.

14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.

15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed.

16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.

17 Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.

18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt JHWH; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;

Israël is tot de Wet der gerechtigheid niet gekomen, waarom niet? Omdat ze deze zochten in uitwendige godsdienst-plegingen (werken). Israël is erop gewezen dat de Wet der rechtvaardigheid vooreerst het innerlijke leven betreft, het hart, waarna vanzelf het uiterlijke leven in orde komt. Hun hart zat echter op de verkeerde plek. Ze wilden hun harten niet laten besnijden. Dat blijkt heel duidelijk uit bovengenoemd gedeelte van Jesaja 1.

 

 

1 Samuël 15:22 Doch Samuel zeide: Heeft JHWH lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem van JHWH? Zie, gehoorzamen is beter dan

slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.

Hosea 6:6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.

Micha 6:6 Waarmede zal ik JHWH tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren?

7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

 

In Jeremia 22 kunnen wij lezen wat de wet der rechtvaardigheid was voor de koning, voor de rechters en voor het volk, zie:

1 Alzo zegt JHWH: Ga af in het huis des konings van Juda, en spreek aldaar dit woord.

2 En zeg: Hoor het woord van JHWH, gij koning van Juda, gij, die zit op Davids troon, gij, en uw knechten, en uw volk, die door deze poorten ingaan!

3 Zo zegt JHWH: Doet recht en gerechtigheid, en redt den beroofde uit de hand des verdrukkers; en onderdrukt den vreemdeling niet, den wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats.

4 Want indien gijlieden deze zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon, rijdende op wagens en op paarden, hij, en zijn knechten, en zijn volk.

5 Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb Ik bij Mij gezworen, spreekt JHWH, dat dit huis tot een woestheid worden zal.

 

Lichaamscellen.

Bij geen enkel mens op aarde werken alle organen nog harmonisch samen, dit als gevolg van de chaos die in het lichaam der eerste mensen ontstond toen er vreemd sperma van Nachash in kwam. Door het ontbreken van goede voorlichting inzake leef-, eet- en denkwijze kunnen de meeste mensen hun lichaam niet in een zo goed mogelijke conditie krijgen en houden. Veel ziekten ontstaan door denkfouten, door onwetendheid, door een verkeerde leefwijze en hoofdzakelijk door een verkeerde eetwijze. De levensenergie van de Schepper komt in de vorm van trillingen (frequenties) tot ons. Het leven in ons, en in onze organen, is dan ook een zaak van trillingen, elektromagnetisch.

 

De hoofdmoot van de levensenergie ontvangen wij van de zon. Een plant ontvangt ook de levensenergie van de zon, maar beschikt daarbij over een organisme om licht om te zetten in zuurstof. De plant maakt uit het UV-licht van de zon rechtstreeks koolhydraten en eiwitten aan. Vandaar dat wij mensen aangewezen zijn als mens op plantaardig voedsel, niet op dierlijk voedsel. De onzichtbare UV-stralen der zon zijn voor ons te heet. Wanneer wij de planten en zaden of noten opeten, krijgen wij alsnog de UV-straling in ons, zij het sterk afgeremd. Onze organen, weefsels, etc. bestaan uit miljoenen cellen, die elk een eigen bewustzijn bezitten. Elke cel is een levende eenheid. Wel zijn er diverse soorten cellen, elk met een eigen programma en functie. Geslachtscellen (gameten) bevatten naast materiële ook psychische en geestelijke informatie. De cel in haar ideale staat is te zien als een regelmatig 12 vlak, een dodecaëder of pentakubus. Dat wijst naar de kosmische bouw van het Nieuwe Jeruzalem dat van de hemel afdaalt tot boven de aarde. http://www.terugnaardebron.com/forum/index.php?showforum=35

 

Het staat toch in de Bijbel!

Inderdaad, er staat in de Bijbel dat de Israëlieten van de reine dieren mochten slachten en vlees eten. Ook dierlijke producten als melk, boter, kaas en eieren mochten de Israëlieten nuttigen. Of daarmee alles gezegd is, denken wij van niet. Stel dat de Schepper inderdaad de Israelieten de vrijheid heeft gegeven om vlees van reine dieren en andere dierproducten te eten, dan nog is het wetenschappelijk aantoonbaar dat het ongezond is. JHWH zou het als een tegemoetkoming hebben kunnen geven aan de mensen om hun dierlijke instincten nog enigszins te kunnen voeden met dierlijke producten, maar goed is het niet.

 

Pytahogoras leerde de verwantschap tussen mens en dier. In die tijd was de instelling om geen vlees te eten niet op humanitaire of andere ascetische gronden gebaseerd, maar gewoon op een taboe vanuit natuurlijk gevoel. Men at weleens vlees, wellicht om vitamine B12 binnen te krijgen, nl. het offervlees dat voor de goden bestemd was. Voor atleten schreef Pythagoras ook een vleesdieet voor. Er waren in die tijd allerlei onthoudingen vanuit bijgeloof, niet vanuit principes. Onreine dieren waren so-wie-so verboden, vanwege hun scherpe afweerstoffen, waardoor speciale chemische reacties in het lichaam ontstaan om hun kadavervoedsel af te breken. Deze chemische balans is uiteraard zeer slecht voor de mens. Ook de enzymen van onreine dieren zijn schadelijk voor de mens.

 

In de voedselketen heeft onze Schepper een balans gegeven om ons gezond te houden, waarbij wij ons dienen te onthouden van producten die slecht voor ons zijn. De Gnostici, de Manicheeën en Katharen aten ook geen vlees. De Katharen hielden ook de sabbat. Sommige orden loochenden het Oude Testament o.a. vanwege het  toestaan van het eten van rein vlees, en hadden het christelijke kruis niet als hun symbool.

 

Veganisten hebben wel B12 nodig, wat niet in planten en zaden zit. Nogmaals, de mens is wat hij eet. Aan het dierlijke in ons moeten wij sterven, dat houdt in dat wij ons niet aan onze dierlijke driften, hartstochten en lusten moeten overgeven, maar discipline uitoefenen over onszelf en daardoor gezond blijven. Toen de ware betekenis in vroeger tijden verdween wát wedergeboorte of vernieuwing van geest inhield, ging men ertoe over om het dierlijke gedrag in de mens niet meer te doden. In plaats van het dierlijke in zichzelf te doden, ging men er toe over om letterlijk de dieren te doden en zich innerlijk ermee te voeden! Ergo, het dierlijke in het hart werd niet gezuiverd, maar juist versterkt! En wat was het resultaat? Een krom en verdraaid geslacht, wat niet in vrede met elkaar kon leven!

 

Er is een louteringsproces in ons leven noodzakelijk. Wie ongelouterd het Goddelijk Onzienlijke wil binnentreden, valt onherroepelijk in een peilloze afgrond. God loutert door het lijden. Israël in de woestijn werd in de louteringsschaal gelegd, 40 jaren lang. God snoeit, loutert, reinigt en wil ons opleiden tot een menswaardig bestaan. Het Griekse katharsis betekent loutering. De Katharen dragen hiervan hun naam. Zij leefden dus vegetarisch. Zij wilden algeheel terug tot de natuurwetten, en zagen dat in het Oude Testament mensen aan het werk waren geweest die zich niet aan de natuurwetten hielden. Zij verwierpen de kerkelijke dogma’s en leerstellingen, doordat daarin alle logica ontbrak en de dogma’s geen innerlijke wijsheid bevatten. Dit wijsheids-aspect lag oorspronkelijk wel ten grondslag aan het vroege christendom, maar werd later door Constantijn en de zijnen verbannen.

 

De mens die afwijkt van de natuurwetten verwordt tot een dierlijk wezen dat z’n lusten en driften botviert. We zien dat vandaag de dag aan de mensheid die leeft bij sport en spel, eten, drinken en vrolijk zijn, en op het seksuele vlak maar aanmoddert. De kerken verstaan ook het kruisdrama niet meer en hebben deze mythe tot een heuse zaak opgevat. De betekenis ervan dat de mens zijn vlees inwendig dient te doden, dat wil zeggen het dierlijke in zich moet overwinnen, en op dient te staan in een  volwaardig mensenlijk leven, Gode tot eer en tot ons eigen welzijn.

 

Best Speech You Will Ever Hear - Gary Yourofsky

Wordt vervolgd: Deel 19  Chemie en Volksgezondheid.